KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZNAIU DANYCH OSOBOWYCH
W CENTRUM KULTURY I BIBLIOTECE W NOWEJ SARZYNIE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Bibliotece w Nowej Sarzynie jest Dyrektor z siedzibą: ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna.

 2. Centrum Kultury i Bibliotece w Nowej Sarzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: iod@nowasarzyna.eu bądź listownie Inspektor Ochrony Danych Osobowych siedziba: ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kultury i Bibliotece w Nowej Sarzynie,

  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury i Biblioteką w Nowej Sarzynie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Kultury i Bibliotece w Nowej Sarzynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Regulamin imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Nowej Sarzynie

 • Postanowienia ogólne.
 • Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Nowej Sarzynie, zwanej dalej Organizatorem z siedzibą przy ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna, e-mail: kultura.sarzyna@gmail.com.
 • Przez imprezę rozumie się wszelkie wykłady otwarte, wystawy otwarte, imprezy okolicznościowe, wernisaże, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty oraz wszelkie spotkania, konkursy organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.
 • Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
 • Zgłoszenie uczestnictwa.
 • Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 • Inne formy zgłoszenia możliwe za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 • Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów do udziału w imprezie.
 • Zmiany terminu imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz zamiany terminów imprez.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku niewystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 • Informacja dotycząca odwołania bądź przesunięcia terminu imprezy zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 • Opłaty za imprezy.

Imprezy mogą być płatne lub nieodpłatne.

 1. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)

 • Administratorem danych osobowych uczestników imprez jest Organizator. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników, innym osobom lub instytucją, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ust. 1 i ust 2 pobierane będą dobrowolnie i wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji danej imprezy. Podane przez uczestnika dane będą jednak przez Organizatora przetwarzane w celach marketingowych, w celach prawidłowej organizacji imprez oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
 • Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 • Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do momentu jej cofnięcia.
 • Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych w Centrum Kultury i Bibliotekę w Nowej Sarzynie. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu: 668577116.
 • Dane osobowe uczestników będą przechowywyane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla których zostały zebrane dane uczestników mogą być  przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 • Na zasadach określonych, Uczestnik imprezy posiada prawo do żądania od Organizatora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
 • Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprez w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno-marketingowych.
 • Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku w wyżej wymienionym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, a w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych przez Organizatora, a także serwisach i publikacjach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tego tytułu nie przysługuje im jakiekolwiek roszczenie, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 1. Odpowiedzialność.

Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności uzyskanych podczas imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.