Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Regulamin zakupu online

REGULAMIN
Zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.bilety.ckib.eu

 

I. DEFINICJE

„Regulamin” oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów na imprezy/seanse filmowe odbywające się w CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów udostępnionego pod adresem bilety.ckib.eu

„Witryna” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://ckib.eu, której administratorem jest Sprzedawca.

„Sprzedawca” Centrum Kultury i Biblioteka z siedzibą w Nowej Sarzynie, przy ul. 1 Maja 1 (37-310 Nowa Sarzyna), wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Księga Rejestrowa nr 1, REGON: 520828512, NIP: 8161713382

„Bilet” oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w określonej imprezie/seansie filmowym odbywającej się w CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę biletu elektronicznego w formacie pdf;

„Użytkownik” osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;

„Strona Płatności” strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, REGON 301345068, NIP 779-236-98-87 lub strona internetowa www.payu.pl administrowana przez PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, REGON 300523444, NIP 779-230-84-95;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny. Użytkownik ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny, oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem a także przepisami obowiązującego prawa.

III. ZAMÓWIENIA

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków: wybór liczby zamawianych biletów poprzez wybór miejsc na sali CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE wybór kategorii cenowej biletu dla każdego zamawianego biletu osobno podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego), akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu oraz zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem przelewy24.pl. Potwierdzenie dokonanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na imprezy/seanse filmowe, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.
Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na daną imprezę/seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasie CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE. Użytkownik, zamawiając Bilet ulgowy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może zażądać dopłaty do pełnego biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma bilet w formacie pdf w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Bilet elektroniczny zostanie wysłany w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

IV. PŁATNOŚCI

Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Kupujący poza kosztem biletów ponosi koszty opłaty serwisowej w kwocie uwidocznionej przed potwierdzeniem płatności. Wysokość opłaty serwisowej jest uzależniona od wartości zakupu i wynika z kosztów obsługi transakcji przez eservice.pl. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT. Zamówienie nieopłacone w ciągu 15 minut zostaje automatycznie anulowane.

V. DOSTAWA

Bilety dostarczane są, w postaci biletów elektronicznych w formacie pdf, drogą mailową na adres podany w zamówieniu. Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący powinien zwrócić się do operatora systemu biletowego CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE o pomoc. Drogą mailową na adres: biuro@ckib.eu.

VI. REALIZACJA BILETÓW

Kupujący ma obowiązek okazać otrzymane bilety na ekranie telefonu, a w przypadku braku takiej możliwości, wydrukować otrzymane bilety elektroniczne. Warunkiem wejścia na salę kinową jest okazanie na ekranie telefonu lub wydrukowanych biletów kasjerowi/bileterowi celem potwierdzenia ich prawdziwości. w przypadku biletu ulgowego – dodatkowo okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego.

VII. ZWROTY

Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 6. Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu mówią inaczej. Zwrot Biletów jest możliwy tylko w przypadku, gdy impreza/seans filmowy nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W przypadku odwołania imprezy Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w formie elektronicznej na adres: biuro@ckib.eu w terminie 7 dni od dnia imprezy i 2 dni od dnia seansu filmowego, której dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wysłania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu imprezy. W przypadku zgłoszenia zwrotu, Sprzedawca, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność automatycznie z systemu biletowego na rachunek z którego dokonany został zakup.

VIII. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE z siedzibą w Nowej Sarzynie , ul. 1 Maja 1, reprezentowane przez Dyrektora CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE w Nowej Sarzynie; NIP: 8161713382, REGON: 520828512. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu. Dokonując zakupu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywany jest zakup oraz realizacji dostawy. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

IX. REKLAMACJE

Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu biletowego CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Sprzedawcy. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę przelewy24.pl rozpatrywane są przez przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie przelewy24.pl Sprzedawca (CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE) nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

X. INNE POSTANOWIENIA

Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Sprzedawca ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
Sprzedawca nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w NOWEJ SARZYNIE nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie bilety.ckib.eu Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.